Снимок экрана 2020-09-23 в 12.41.22

Платні послуги

Перелік платних послуг, що надаються Комплексною дитячо-юнацькою спортивною школою№15

Снимок экрана 2020-09-23 в 12.41.22

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор КДЮСШ №15 Канавський Р.М.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) НА ПРИДБАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №15

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

У відповідності зі статтями 633, 641, 642 Цивільного Кодексу України (далі – ЦКУ) Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №15 (далі – КДЮСШ №15), в особі директора КДЮСШ №15 Канавського Р.М., публікує даний публічний договір, що є договором-офертою (далі Договір) на адресу як фізичних, так і юридичних осіб (далі Споживач) і має відповідну юридичну силу при продажі платних послуг, що надаються КДЮСШ №15 згідно затвердженого переліку..
Факт здійснення Покупцем замовлення послуг, в усній (по телефону або в КДЮСШ №15) або письмовій (через сайт або електрону пошту), згідно ст. 642 Цивільного кодексу України, є повним та беззаперечним прийняттям умов даного договору та інформації викладеній на сайті, а також є згодою Споживача, що користується послугами з правилами, строками, обмеженнями та іншими умовами співпраці, викладеними в даному Договорі.
Приймаючи даний Договір, Споживач підтверджує, що:
а) інформація, що надається КДЮСШ №15 під час оформлення замовлення послуг є правильною та актуальною;
б) надана Споживачем контактна інформація може бути використана з метою інформування про зміни у роботі, акційні пропозиції чи іншу інформацію пов’язаною з діяльністю КДЮСШ №15.
На підставі вищезазначеного Споживачу рекомендовано уважно ознайомтесь з даним Договором.
В Договорі, якщо зміст не потребує іншого, терміни слід тлумачити наступним чином:
«Оферта» – публічна пропозиція КДЮСШ№15, адресована будь-якій фізичній та юридичній особі, з метою укласти цей Договір, на існуючих умовах, зазначених у Договорі.
«Послуги»- перелік платних послуг, представлений на офіційному сайті КДЮСШ №15 http://dush-15.com.ua/?page_id=5896, але не обмежується тільки сайтом.
«КДЮСШ №15» – державна організація, що реалізує платні послуги, за адресою: м.Київ вул.Якубовського 7а,; м.Київ вул.Ягідна,2
«Споживач» – фізична, або юридична особа, що вступили у договірні відносини із КДЮСШ№15 на умовах, зазначених у Договорі.
«Акцепт» – повне та беззаперечне прийняття Споживачем умов Договору.
«Замовлення»- окремі позиції із асортиментного переліку платних послуг, вказані Споживачем при замовлені будь-яким способом.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 КДЮСШ №15 здійснює продаж Споживачу послуг за чинними на момент здійснення замовлення цінами, а Споживач має право здійснити оплату і, у випадку здійснення оплати, зобов’язаний прийняти квитанцію про сплату та /або абонемент у відповідності з умовами даного Договору
2.2 Даний договір є офіційним документом КДЮСШ №15 і є невід’ємною частиною Оферти. Чинна версія Договору розміщена на офіційному сайті КДЮСШ №15 http://dush-15.com.ua/?page_id=5896.

3. МОМЕНТ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

3.1 Текст договору є публічною офертою (відповідно до статей 633, 643 Цивільного Кодексу України).
3.2 Факт оформлення Замовлення та/або отримання рахунку на оплату Споживачем, як самостійно, так і в інший запропонований КДЮСШ №15 спосіб, є беззаперечним прийняттям умов даного Договору, і Споживач надалі виступає як особа, що вступила з КДЮСШ №15 у договірні відносини. При цьому Споживач самостійно ознайомлюється з умовами Договору, і КДЮСШ №15 не зобов’язана додатково чи у інший спосіб інформувати Споживача про наявність договору окрім як його публікації на сайті http://dush-15.com.ua/?page_id=5896
3.3 На письмову вимогу Споживач, КДЮСШ №15 оформляє договір з підписами сторін.
3.4 Споживач самостійно та за власним бажанням може оформити замовлення зв’язавшись по телефону, письмово, за допомогою електронної пошти або у будь-який інший спосіб з КДЮСШ №15, що означає, що Споживач ознайомився з даним договором та погоджується з ним.
3.5 Оферта вступає в силу з моменту її розміщення КДЮСШ №15 на сайті http://dush-15.com.ua/?page_id=5896

4. ЦІНА ТОВАРУ
4.1 Ціни на платні послуги вказані в національній валюті України (гривня.) без ПДВ за одиницю послуги відповідно до існуючої калькуляції вартості послуг.

4.2 КДЮСШ №15 залишає за собою право змінювати ціну послуг до моменту оформлення замовлення без попередження Споживача.
4.3 Остаточною є ціна вказана: в переліку платних послуг КДЮСШ №15 або ціна вказана у виставленому рахунку. При цьому рахунок, який отримує Споживач, або рахунок номер, якого був наданий Споживачу є дійсним протягом 2х (двох) робочих днів з моменту його виставлення/отримання номеру рахунку.

5. ОПЛАТА ПОСЛУГ

5.1 Оплата послуг, що надаються КДЮСШ №15 здійснюється у національній валюті України у відповідності з цінами , встановленими на момент купівлі послуг.
5.2 Оплата послуг здійснюється через бухгалтерію КДЮСШ №15 шляхом внесення коштів в касу, або перерахуванням коштів на спеціальний рахунок КДЮСШ№15 через будь-яку установу банку.
5.3. У випадку не оплати або не повної оплати, або несвоєчасної оплати КДЮСШ №15 залишає за собою право ненадання послуги, призупинення або повне невиконання взятих на себе зобов’язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення/дій. При цьому КДЮСШ №15 зобов’язана докласти належних зусиль для того, щоб поінформувати Споживача про настання такої/таких подій та поінформувати про можливі заходи щодо їх усунення з метою належного оформлення замовлення та прийняття його до виконання КДЮСШ №15.
5.4. Послуги гарантуються і надаються тільки по факту отримання повної оплати Споживачем, що означає сплату 100% вартості замовленої послуги діючих цін на момент оформлення Замовлення. До моменту отримання оплати, згідно положень цього пункту, КДЮСШ№15 не несе ніяких обов’язків перед Споживачем щодо замовлених послуг.
5.5. Обов’язок Споживача зі сплати вартості послуг вважається виконаним з моменту зарахування відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок або оприбуткування коштів в касі КДЮСШ №15.

6. ПРОДАЖ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ

6.1 Усі послуги надаються за принципом «як є». Задіяні технічні системи сайт http://dush-15.com.ua/?p=5126 можуть включати невиявлені технічні помилки, наслідком яких можуть стати неможливість виконання або несвоєчасне виконання Замовлення. Крім того, до неможливості виконання замовлення або його несвоєчасного виконання можуть привести обставини, зумовлені людським фактором або ж обставини непереборної сили.
6.2 Продавець залишає за собою право відмовити у наданні послуг на власний розсуд.
6.3 Грошові кошти, оплачені Споживачем, не повертаються у наступних випадках:
1) відмова Споживача від отримання послуги до здійснення надання послуги та після оплати;
2) за рішенням суду;

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

7.1 КДЮСШ №15 зобов’язується:
7.1.1 Надати Споживачу послуги згідно оформленого належним чином та оплаченого згідно умов цього Договору Замовлення.
7.1.2Не розголошувати будь-яку приватну інформацію Споживача і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
7.1.3 Надати Споживач можливість отримання безкоштовних телефонних консультацій за телефонами, вказаними на сайті КДЮСШ №15 http://dush-15.com.ua/?p=5126.
7.1.4 КДЮСШ №15 залишає за собою право невиконання замовлення у разі виникнення форс-мажорних обставин.
7.1.5 КДЮСШ №15 залишає за собою право змінювати даний Договір в односторонньому порядку до моменту його Акцепту.
7.2 Покупець зобов’язується:
7.2.1 Належним чином ознайомитися зі змістом Договору й умовами оплати платних послуг .

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання, чи неналежне виконання зобов’язань за умовами Договору на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов’язань Сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені і т.і.), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії, тощо), заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції, заборони на торгівлю та інше). Протягом цього часу Сторони не мають взаємних претензій, і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик за наслідками форс-мажорних обставин.

9. ІНФОРМАЦІЯ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ

9.1 Споживач зобов’язаний надати точну і правдиву інформацію в кількості необхідній для надання послуги, які він отримує або купує.
9.2 КДЮСШ №15 має право на власний розсуд вимагати від Споживача документального підтвердження автентичності наданої інформації.
9.3 Надання неточної інформації або не надання такої інформації за вимогою КДЮСШ №15 може слугувати приводом для призупинення надання послуг. При цьому КДЮСШ №15 не несе відповідальності за будь-яку шкоду, заподіяну Споживачу у випадку призупинення/невиконання послуг. 9.4 Продавець збирає і опрацьовує персональні дані Покупців (а саме: прізвище, ім’я, по-батькові Споживача; назва юридичної особи,адреса, банківські реквізити тощо) в цілях: – виконання умов даного Договору.
9.5 Доступ до персональних даних Споживача мають лише особи, які безпосередньо залучені до виконання Замовлення.
9.6 КДЮСШ №15 зобов’язується: дотримуватися конфіденційності стосовно персональних даних Споживача; не допускати спроби несанкціонованого використання персональних даних Споживачів третіми особами; виключити доступ до персональних даних Споживачів, осіб, що не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлення, окрім випадків передбачених чинним законодавством України.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Даний Договір за юридичною силою прирівнюється до договору, укладеного в простій письмовій формі.
10.2. Договір автоматично датується реальним часом прийняття (акцепту) пропозиції Споживачем.
10.3. КДЮСШ №15 залишає за собою право внести зміни в умови Оферти і відкликати Оферту у будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення КДЮСШ №15 змін в Оферту, такі зміни набувають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти, якщо інший термін набуття чинності змін не визначений додатково при такому розміщенні.
10.4. Споживач погоджується і визнає, що внесення змін в Оферту спричиняє за собою внесення цих змін у вже укладений і діючий Договір між Споживач та КДЮСШ №15, і ці зміни в Договорі набувають чинності одночасно з такими змінами в Оферті.
10.5. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.

11. КОНТАКТИ

11.1 З усіх питань, що виникають з приводу даного договору, будь-ласка звертайтесь до КДЮСШ №15:
Тел.:+(044)250-34-15,250-10-33
11.2. Банківські реквізити КДЮСШ №15:

Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №15
Юр.Адреса: 03191, Україна, м.Київ, вул. Якубовського, 7а
ЄДРПОУ 22879582
р/р 35429201031573
МФО 820019
Не платник податку.